Phiên dịch Trung – Việt chuyển giao công nghệ lắp ráp máy rập đinh 3