Ngành Phiên dịch cung cấp nguồn nhân lực cao cấp cho làn sóng FDI mới 2