Phiên dịch Trung Việt tại thẩm quyến – dự án hoàn thành