Phiên dịch tiếng Nhật hội thảo, cuộc họp cao cấp 2