Kỹ năng phân tích ngôn ngữ hình thể trong quá trình Phiên Dịch