Phiên dịch viên tiếng Nhật và cách làm việc của người Nhật Bản