Chuyên viên phiên dịch tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình ưu nhìn