phiên dịch tháp tùng khảo sát và đánh hàng quảng châu 3